Lideri društvene odgovornosti 2014

12.11.2014.
Ldo2014 Preuzmite dokument
Društveno odgovorno poslovanje (DOP) nastalood termina Corporate social responsibility(CSR) iako relativno nov koncept postao je sastavnideo funkcionisanja preduzeća u razvijenimzemljama, uvodeći među ciljeve kompanija,pored klasičnog maksimiziranja profita, iodgovoran odnos prema svim stejkholderima.U raspravama se i dalje traže odgovori na nekapitanja vezana za DOP. Da li su promovisanjei implementacija društveno odgovornog ponašanjaodgovornost biznisa ili države? Da li seimplementacijom DOP-a stvara trošak ili dodatavrednost? Ili je reč samo o marketingu?U analizi Foruma poslovnih lidera Srbije "CSRu Srbiji - analiza stanja i primeri dobre prakse”nastaloj u okviru projekta Smart kolektiva"Negovanje međusektorskih partnerstava –put do održive budućnosti” urađenoj na baziistraživanja u periodu januar-mart 2014. godine,dati su neki odgovori i stavovi građana uvezi sa ovim pitanjima. Takođe je upoređena iregulativa koja se odnosi na DOP u EU sa Srbijom.U okviru Evropske unije, DOP se prvi put promovišekao jedna od novih poslovnih politika2001. godine kroz usvajanje Zelene knjige odstrane Evropske komisije, da bi u narednimgodinama Evropska komisija precizno definisalaDOP kao ,,koncept po kome kompanijeintegrišu društvena i ekološka pitanja u svojeposlovne operacije i u odnose sa zainteresovanimstranama, na dobrovoljnoj osnovi”.Cilj implementacije društveno odgovornogposlovanja je stvaranje što višeg kvaliteta životaza sve aktere - stejkholdere, a da pritomprofitabilnost kompanije ostaje nenarušena.Društveno odgovorno poslovanje preduzećaodnosi se na to šta ono proizvodi, kako kupujei prodaje, na koji način zapošljava, osposobljavai utiče na razvoj ljudskih resursa, kolikoulaže u lokalnu zajednicu i poštovanje ljudskihi radnih prava, kao i na koji način doprinosiočuvanju životne sredine.Društveno odgovorno poslovanje ima i sasvimkonkretne koristi za preduzeće, koje se presvega ogledaju u jačanju reputacije i vrednostibrenda, lakšem zapošljavanja i zadržavanjukvalifikovane radne snage, povećanju efikasnostikroz bolje upravljanje troškovima. Tu sujoš i efikasno korišćenje resursa i produktivnostu lancu vrednosti, adekvatno upravljanjerizicima, nove poslovne prilike i veća konkurentnostpodstaknuta razvojem i uvođenjeminovativnih proizvoda, usluga i tržišta